Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB (Level 1 đến 4) (Toàn Diện)

Tất cả những gì thí sinh cần biết về Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB (Level 1 đến 4) (Toàn Diện)

CẤP 1 (LEVEL 1)

1. Bài tập kỹ năng (Technical Work)

Bao gồm các bài tập kỹ năng, gam (scales) và hợp âm rải (arpeggios) như được nêu trong giáo trình AMEB Technical Work Level 1 (2018). Bài tập kỹ năng có thể bao gồm đọc nhạc; cũng như trình bày gam (scale) và hợp âm rải (arpeggios) theo trí nhớ.

2. Bài biểu diễn (Repertoire)

Trình bày BA bài biểu diễn, mỗi bài được chọn từ một trong ba Danh sách A, B và C. Các bài biểu diễn này có thể được rút ra từ giáo trình AMEB Piano Series 17, Series 18 hoặc trong phần danh sách hướng dẫn của tài liệu giáo trình.

3. Kiểm tra nghe (Aural Tests)

Bao gồm các bài kiểm tra về Trường độ (Time), Nhịp Điệu (Rhythm), Cao độ (Pitch) và Thị tấu (Sight-reading) - không có yêu cầu Thị tấu trong chương trình Sơ cấp; Thí sinh lớp 1 phải thị tấu một bài tập ngắn có độ khó phù hợp.

4. Kiến thức chung (General Knowledge)

Bằng cách tham khảo tổng phổ của từng bản nhạc trong danh sách, thí sinh cần phải đọc tên và/hoặc giải thích các nốt nhạc, dấu lặng, các dấu hiệu âm nhạc, thuật ngữ, tên bản nhạc và giọng của bản nhạc đó.

CẤP 2, 3 & 4 (LEVEL 2, 3 & 4)

1. Bài tập kỹ năng (Technical Work)

Bao gồm các bài tập kỹ năng, gam (scales) và hợp âm rải (arpeggios) như được nêu trong giáo trình AMEB Technical Work Level 1 (2018). Bài tập kỹ năng có thể bao gồm đọc nhạc; cũng như trình bày gam (scale) và hợp âm rải (arpeggios) theo trí nhớ.

2. Bài biểu diễn (Repertoire)

Trình bày ba bài biểu diễn, mỗi bài được chọn từ một trong ba Danh sách A, B và C. Các bài biểu diễn này có thể được rút ra từ giáo trình AMEB Piano Series 17, Series 18 hoặc trong phần danh sách hướng dẫn của tài liệu giáo trình.

Thêm vào đó là hai bản nhạc thuộc "Danh sách bổ sung". Các tác phẩm trong danh sách này có thể là bất kỳ bản nhạc nào có giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm trong giáo trình cho lớp đó - bao gồm cả các tác phẩm hiện không có trong giáo trình.

3. Kiểm tra nghe (Aural Tests)

Bao gồm các bài kiểm tra về Trường độ (Time), Nhịp Điệu (Rhythm), Cao độ (Pitch) và Thị tấu (Sight-reading) - thí sinh cần phải thị tấu một bài tập ngắn có độ khó phù hợp.

4. Kiến thức chung (General Knowledge)

Bằng cách tham khảo tổng phổ của từng bản nhạc trong danh sách, thí sinh cần phải đọc tên và/hoặc giải thích các nốt nhạc, dấu lặng, các dấu hiệu âm nhạc, thuật ngữ, tên bản nhạc và giọng của bản nhạc đó; bên cạnh đó, thí sinh cũng cần chỉ ra những chỗ đổi giọng/ tông dễ thấy trên bản nhạc, có thể là đoạn đầu hoặc cuối từng đoạn.

Viết bình luận