Half Damper Pedal

Đăng bởi Admin Harmony
Thứ Tue,
29/06/2021

Half Damper Pedal

Half damper pedal hay Half pedal, là một kỹ thuật sử dụng Sustain pedal nâng cao vốn chỉ có ở đàn piano cơ. Với kỹ thuật này, người chơi đạp sustain pedal một nửa, để điều khiển cho damper chạm nhẹ vào dây đàn, làm mờ nhẹ tiếng đàn.

VIDEO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT HALF-PEDAL CỦA ROBERT ESTRIN

A piano pedal technique in which the damper (sustain) pedal is only partially pressed down. Some classical piano pieces call for this technique, which raises the felts (dampers) only partially off the strings. Half damper capabilities have (in recent years) been developed for electronic keyboard instruments, particularly digital pianos.

Một kỹ thuật bàn đạp piano trong đó sustain pedal chỉ được nhấn xuống một phần. Một số tác phẩm piano cổ điển yêu cầu kỹ thuật này, kỹ thuật này (đối với piano cơ) chỉ làm nâng bộ nỉ (bộ giảm chấn) khỏi dây một phần. Khả năng của bộ điều tiết một nửa (trong những năm gần đây) đã được phát triển cho các nhạc cụ bàn phím điện tử, đặc biệt là đàn piano điện.

Piano điện thông minh The ONE TOP2 có trang bị chức năng half damper pedal

On an acoustic piano, the degree to which you depress the sustain pedal affects the amount (or “shape”) of sustain produced. For many years, electronic keyboards were limited to a simple “on/off” sustain pedal function. MIDI continuouscontroller 64 was assigned o handle sustain and, unlike other continuous controllers, only recognized “on” (usually 127) and “off” (usually 0) values. This simple pedal approach may hamper pianists who are trained to use multi-pedaling techniques on a piano.

Trên đàn piano acoustic, mức độ bạn nhấn bàn đạp duy trì ảnh hưởng đến số lượng (hoặc “hình dạng”) của bàn đạp duy trì được tạo ra. Trong nhiều năm, bàn phím điện tử bị giới hạn ở chức năng bàn đạp duy trì “bật / tắt” đơn giản. Bộ điều khiển liên tục MIDI 64 được gán để xử lý duy trì và, không giống như các bộ điều khiển liên tục khác, chỉ nhận dạng các giá trị “bật” (thường là 127) và “tắt” (thường là 0). Cách tiếp cận bàn đạp đơn giản này có thể cản trở các nghệ sĩ piano được đào tạo để sử dụng các kỹ thuật nhiều bàn đạp trên đàn piano.
 

Half-damper pedals still send MIDI controller 64 messages but also transmit standard MIDI control changes ranging from 0 to 127. Provided the instrument itself is programmed to respond to these values for example, with additional samples, amplitude envelope adjustments, or modeling a variety of sonic responses beyond a simple sustain on/off are possible.

Bàn đạp nửa van điều tiết vẫn gửi bộ điều khiển MIDI 64 tin nhắn nhưng cũng truyền các thay đổi điều khiển MIDI tiêu chuẩn từ 0 đến 127. Miễn là bản thân thiết bị được lập trình để đáp ứng các giá trị này, ví dụ: với các mẫu bổ sung, điều chỉnh đường bao biên độ hoặc mô hình hóa nhiều loại Có thể có các phản ứng âm thanh ngoài một lần bật / tắt duy trì đơn giản.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: